SportStar RTC certifié VDN

Info High-Tech: Certifié EASA Vol De Nuit

Le SportStar RTC est cerifié EASA Vol De Jour et Vol De Nuit